WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Współwłasność nieruchomości

Każda nieruchomość może należeć do więcej niż do jednej osoby, co określamy jako współwłasność (KC art.195).

Współwłasność może być:łączna – kiedy małżonkowie podczas trwania małżeństwa nabyli nieruchomości
lub ułamkowa- kiedy kilka osób ma udział w nieruchomości uzyskany np. drogą spadku

Istnieje możliwość zniesienia współwłasności nieruchomości nieruchomości jeśli akurat zachodzi taka potrzeba. Żądanie zniesienia współwłasności przysługuje każdemu współwłaścicielowi- bez względu na wielkość udziału. Współwłaściciele mogą jednak zawrzeć umowę , w której zdecydują o ograniczeniu możliwości zniesienia współwłasności przez jakiś czas.
Współwłasność łączna znika w momencie rozwodu albo, gdy małżonkowie podpiszą intercyzę wprowadzającą rozdzielność majątkową.
Jeśli chodzi o współwłasność nieruchomości ułamkową to wygasa ona, gdy wszystkie udziały przejdą na rzecz jednej osoby lub, gdy nieruchomość zostanie fizycznie podzielona. Ten podział może nastąpić w wyniku:postępowania sądowego,umowy zawartej notarialnie,ugody zawartej przed sądem

Aby dokonać podziału fizycznego należy ustalić w gminie czy nieruchomość jest zlokalizowana w terenie objętym planem miejscowym oraz czy jest to grunt budowlany czy rolny? Od tego zależy czy przed podziałem należy uzyskać decyzję administracyjną o zatwierdzeniu projektu podziału. Decyzja nie jest konieczna gdy dzielimy nieruchomość znajdującą się na terenie bez planu miejscowego i wykorzystywaną na cele rolne i leśne (wg ewidencji gruntów) lub znajdującą się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie na cele rolne lub leśne

Decyzja musi zostać wydana, gdy na takim terenie wydzielane są nowe drogi, lub gdy wytyczana działka ma mieć powierzchnię mniejszą niż 30 arów.

Gdy nie ma planu
Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze gdzie gmina nie ogłosiła przystąpienia do sporządzenia planu lub jest na obszarze nieobjętym obowiązkiem jego sporządzania, podziału można dokonać, gdy jest zgodny z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy. Przed zatwierdzeniem projektu podziału wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi wydać opinię o zgodności.

Jeśli nieruchomość jest położona na obszarze gdzie gmina ogłosiła przystąpienie do sporządzenia planu, postępowanie zawiesza się do uchwalenia planu, jednak nie dłużej niż na 12 miesięcy. Jeżeli gmina przekroczy ten termin, podziału można dokonać na podstawie stwierdzenia zgodności projektu podziału z innymi przepisami lub decyzją o warunkach zabudowy- jeśli wydano ją wcześniej i zachowała jeszcze swą ważność.

Gdy nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego sporządzenie planu jest obowiązkowe (np. park krajobrazowy), postępowanie w sprawie jej podziału obowiązkowo zawiesza się do uchwalenia planu.

Gdy jest plan
Jeżeli na terenie gminy obowiązuje plan zagospodarowania przestrzeni podział nieruchomości musi być z nim zgodny. Na wniosek współwłaścicieli urząd wyda decyzję o zgodności projektu podziału z planem. Każda z wydzielonych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej- co trzeba przewidzieć i wydzielić drogę wewnętrzną lub ustanowić służebność drogową.

Podział domu
Linia podziału dzielonego domu musi przebiegać zgodnie z linią podziału działki. Ściana podziału budynku spowoduje, że powstaną dwie regularne części, które mogą samodzielnie istnieć. Jeżeli podział dotyczy kamienicy i polega na ustanowieniu odrębnej własności lokali, starosta musi wydać zaświadczenie, że każdy z lokali jest samodzielny tzn. że ma trwałe ściany, nadaje się do przebywania ludzi oraz, że ma pomieszczenia pomocnicze. Grunt i części budynku przeznaczone do wspólnego użytku pozostaną współwłasnością. Czasem przy podziałach domów czy kamienic potrzebne są prace budowlane, które umożliwią podział.

WYRÓŻNIONE