WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Nowa Podstawowa Programowa w szkołach. Co to znaczy?

Zaczęła obowiązywać w 2009/2010 w klasie pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, no i co roku, sukcesywnie zaczęła wchodzić do kolejnych etapów edukacji, czyli 2010/2011 klasy drugie, 2011/2012 klasy trzecie, 2012/2013 klasa czwarta i pierwsza ponadgimnazjalna i dalej, klasy piąta i szósta, i kolejne ponadgimnazjalne. Może też tak być, że NPP zostanie wcześniej wprowadzona niż obowiązujące zmiany w danym roku, przypisane do odpowiadającego sobie pułapu edukacji. Jednak, aby to miało miejsce, dyrektor szkoły musi uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej.

NPP ma mieć innowacyjny charakter, a jej główne priorytety to zdobywanie wiedzy przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności, kształtowanie odpowiednich postaw sprzyjających uczeniu się w całym procesie edukacji dziecka. Szkoły mają kłaść nacisk na praktyczne umiejętności, a nie encyklopedyczną wiedzę. NPP wprowadza zasadę indywidualizacji nauki, czyli skoncentrowania na potrzebach i umiejętnościach ucznia, a ocenianie ma służyć odnalezieniu mocnych stron dziecka. NPP ma za zadanie wprowadzić możliwie łagodny i wystopniowany sposób, dzięki któremu dziecko przejdzie z kształcenia całościowego w przedmiotowy. NPP zawiera bardziej szczegółowe zmiany, jednak powyżej przedstawione są uogólnienia, istotne z punktu widzenia rodzica.
Istotną sprawą, która wiąże się z wprowadzeniem NPP, jest wymiana podręczników szkolnych, które są na nowo opracowane według nowych wytycznych. Konsultacje wydawnictw z dydaktykami i nauczycielami mają na celu opracować podręczniki, które w sposób przyjazny i bezpieczny pomogą prowadzić naukę według NPP.

podręczniki szkolne

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

WYRÓŻNIONE