WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Jak zapewnić powodzenie firmie transportowej

Transport samochodowy jest silnie powiązany z geografią zamieszkania ludności. Dzieje się tak gdyż duża liczba mieszkańców, ich aktywności zawodowa i społeczna oraz wielkość produkcji towarowej może pochłaniać znakomitą część potrzeb przemieszczania się i przewozu ładunków przy pomocy transportu samochodowego. Występują jednak dwie niekorzystne cechy, które zmniejszają to zapotrzebowanie, a czasem wręcz je eliminują. Są to:
- wysokie koszty jednostkowe usług transportowych, co skutkuje wysokimi cenami rynkowymi nabycia pracy przewozowej,
- mała zdolność osiągnięcia w krótkiej jednostce czasu dużego potencjału przewozowego, co powoduje ograniczoną możliwość wykonywania masowych przewozów.

Jedynym antidotum na te bolączki jest planowanie. Tak więc to od wpływu czynników decyzyjnych(szefostwa firm) będzie zależał stopień zaspokojenia popytu na usługi transportowe, to jest od czynników uwzględniających m.in. indywidualną efektywność i skłonność do rezygnacji z własnych możliwości przemieszczania się. Ograniczenia te są postrzegane w różny sposób. Np. przewoźnicy wykonujący transport pasażerski bacznie analizują i realnie oceniają skłonność społeczeństwa do skorzystania z przewozowej oferty. Będą się więc starać, aby zrównoważyć względem siebie rozpoznanie marketingowe potrzeb określonych grup społecznych i ofertę przewozów regularnych (mając też na uwadze ładunki powrotne), którą może zaproponować jednostka gospodarcza transportu samochodowego.

Warto tutaj zauważyć, że możliwości i skala dopasowywania własnej oferty usługowej jest związana np. z ewentualnymi działaniami inwestycyjnymi.

Innym sposobem prawidłowej strategii jest dywersyfikacja rynku zbytu czyli np. możliwość zdobycia koncesji na realizację usług transportowych w przewozach międzynarodowych. To pozwoli na zmniejszenie wpływu dużej skali konkurencji, występującej na rynku posażerskim głównie w przewozach miejskich, podmiejskich i regionalnych. Oczywiście zawsze celem nadżędnym jest osiągnięcie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych, przejawiających się głównej poprzez komfort podróży, standard pojazdu, bezpieczeństwo jazdy.

I ta ostatnia uwaga jest chyba najważniejsza.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

WYRÓŻNIONE