WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Fotografia wnętrz i architektury Poznań

Pro­fe­sjo­nalna foto­gra­fia wnętrz Poznań.
Pra­gnę przed­sta­wić Pań­stwu usługę na wyko­na­nie pro­fe­sjo­nal­nych zdjęć wnętrz, pano­ram sta­tycz­nych, sfe­rycz­nych oraz inte­rak­tyw­nych w tym wir­tu­al­nych wycieczek.

fotografia-slubna.tomaszlacki.pl/index.php/2010/07/11/fotografia-wnetrz/Foto­gra­fię wnętrz wyko­nuję na tere­nie całej Pol­ski głów­nie jest to Poznań oraz cała Wiel­ko­pol­ska ale także bar­dzo czę­sto jest to pomo­rze i mazury jak rów­nież połu­dnie Polski.

Moja oferta skie­ro­wana jest do świa­do­mych klien­tów, dla któ­rych naj­waż­niej­sza jest jakość wyniku koń­co­wego oraz dba­łość o szcze­góły — nie cho­dzę na łatwi­znę i lubię pracę dla świa­do­mego wyma­ga­ją­cego klienta, który dosko­nale zdaje soie sprawę z tego co może dzięki dobrym zdję­ciom wnętrz zyskać.
Moja oferta zain­te­re­suje pew­nie hote­la­rzy, restau­ra­to­rów, dewe­lo­pe­rów oraz wszyst­kich tych któ­rzy potrze­bują zdjęć wnętrz odda­ją­cych kli­mat, głę­bię oraz przej­rzy­stość wnętrz.

Zdję­cia wyko­nuję pro­fe­sjo­nal­nym sprzę­tem foto­gra­ficz­nym i oświe­tle­nio­wym.
Są nimi mię­dzy innymi pełno-klatkowy apa­rat cyfrowy Nikon z zesta­wem obiek­ty­wów sze­ro­ko­kąt­nych oraz tzw. rybie oko oraz obiek­tyw typu tilt-shift. Ale też dla zle­ceń nie uzna­ją­cych kom­pro­misu i w wypadku kiedy liczy się przede wszyst­kim dosko­nała jakość zdjęć a zle­ce­nio­dawca zdaje sobie sprawę z war­to­ści takiego zle­ce­nia, dys­po­nuję pro­fe­sjo­nal­nym apa­ra­tem śred­nio­for­ma­to­wym, któ­rego kli­sze ska­no­wane są na ska­ne­rze bęb­no­wym w pro­fe­sjo­nal­nym zakła­dzie poligraficznym.

 

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

Zobacz inne wpisy z miejscowości: Poznań

WYRÓŻNIONE